1月9日

苔色
こけいろ
#69821b


R:105 G:130 B:27
H:75 S:79 B:51
L*:49.07 a*:-27.5 b*:58.4
C:19% M:0% Y:79% K:49%


特徴と色言葉
特徴:人の温かさを感じられる人
色言葉:才気煥発・神秘性・想像力