1月25日

濃藍
こいあい
#0f2350


R:15 G:35 B:80
H:222 S:81 B:31
L*:13.8 a*:5.91 b*:-32.74
C:81% M:56% Y:0% K:69%


特徴と色言葉
特徴:スムーズな生活ができる人
色言葉:理想・現実・新生活