z 11月6日の誕生色

11月6日

ジョーンドナープル
Joan Donor Pull
#ffcc7b


R:255 G:204 B:123
H:37 S:51 B:100
L*:86.06 a*:18.03 b*:54.48
C:0% M:20% Y:52% K:0%

特徴と色言葉
特徴:思考と行動のバランスをとれる人
色言葉:気くばり・予感・バランス